+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Work-based learning as a shift towards improved labour market skills in VET in Latvia 

Kształcenie w miejscu pracy drogą do poprawy umiejętności na łotewskim rynku pracy 

 

DOI: 10.34866/rzrx-ec43

Biruta SLOKA ORCID: 0000-0003-2129-053X
Ilze BULIGINA ORCID: 0000-0001-9005-9900

Słowa kluczowe: rynek pracy, umiejętności, uczenie się w miejscu pracy

Key words: labour market, skills, work-based learning

Streszczenie: Kształcenie w miejscu pracy nabiera coraz większego znaczenia, jeśli chodzi o szkolenia pracowników. Rynek pracy wymaga nowych umiejętności, a wraz z umiejętnościami zawodowymi rośnie znaczenie umiejętności ogólnych. Różni interesariusze mogą mieć różne opinie na temat umiejętności wymaganych od pracowników. Celem badania była analiza poglądów pracodawców, instytucji kształcenia zawodowego i studentów na temat kilku aspektów umiejętności współczesnego rynku pracy. Do badań empirycznych wykorzystano ankietę przygotowaną dla pracodawców, kierowników placówek kształcenia zawodowego i studentów. Do oceny i porównania opinii wszystkich interesariuszy zastosowano te same pytania z tą samą skalą ocen od 1do10, gdzie 1 oznaczało wartość nieistotną, a 10 bardzo ważną. Wyniki badania wykazały, że wszystkie zaangażowane grupy mają podobne poglądy na temat głównych aspektów umiejętności na rynku pracy, wyraźnie wskazując na duże znaczenie umiejętności ogólnych oraz umiejętności zawodowych.

Abstract: Work-based learning is becoming increasingly important in training of competitive employees for various fields. The labour market requires new skills, and the importance of generic skills tends to grow, alongside with the professional skills. Different stakeholders could have different opinions on the skills required for employees. The aim of the current research is to investigate views of employers, vocational education institutions and students on several aspects of today’s labour market skills. Methods used for empirical research: survey of employers, vocational education institutions’ managers and students. For the evaluation and comparison of all stakeholder’s opinions, the same questions were used with the same evaluation scale 1-10, where 1- not important; 10-very important. For data analysis of survey data the following indicators of descriptive statistics were used – indicators of central tendency or location: arithmetic mean, mode, median; indicators of dispersion or variability: range, standard deviation, standard error of mean. Survey results indicated that there are similar views on all main aspects of labour market skills by all the involved groups, clearly recognising the importance of generic skills, alongside with the professional skills in the labour market context.